Ubytovací poriadok

1. V ubytovacích zariadeniach označených ako Apartmán Hory, Apartmán Háje, Apartmán Lúky a Apartmán Lesy, súhrnne Apartmán, ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť SERIO s.r.o., so sídlom Nad Medzou B-16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46 696 822, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 30105/V, DIČ: 2023546272, IČ DPH: SK2023546272 (registrovaná podľa §4 zákona o DPH) (ďalej len „Apartmán“) môže byť ubytovaný hosť, ktorý má objednané a Spoločnosťou ako ubytovateľom potvrdené ubytovacie a súvisiace služby a je na ubytovanie riadne prihlásený (ďalej len „Hosť“). Za týmto účelom je Hosť povinný riadne vyplniť Dotazník v zmysle Všeobecných obchodných podmienok vydaných Spoločnosťou a zverejnených na webovej stránke www.vsrdcitatier.sk (ďalej len „VOP“).
2. Spoločnosť poskytuje svojim Hosťom v Apartmánoch najmä ubytovacie služby (ďalej len „Služby“).
3. Spoločnosť môže vo výnimočných prípadoch, najmä ak má Apartmán technickú chybu, čo znamená, že takáto technická chyba bráni Hosťovi v plnohodnotnom užívaní Apartmánu, a zároveň Spoločnosť nedisponuje voľnými kapacitami na presťahovanie Hosťa do iného Apartmánu, ponúknuť Hosťovi iné ubytovanie ako bolo dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od ubytovania, ktoré bolo medzi Spoločnosťou a Hosťom dohodnuté.
4. Hosť je povinný pri nasťahovaní sa do Apartmánu ihneď po zistení nahlásiť Spoločnosti akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie Apartmánu alebo jej inventáru. V prípade, že pracovníci Spoločnosti zistia poškodenie Apartmánu alebo jej inventáru po ukončení pobytu Hosťa bez toho, aby Hosť na tieto skutočnosti upozornil Spoločnosť, je Hosť povinný nahradiť Spoločnosti škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
5. Hosťa je možné ubytovať od 15:00 hod., vo výnimočných prípadoch v zmysle VOP aj skôr, pokiaľ to bolo vopred dohodnuté alebo to umožňuje aktuálna situácia v Apartmánoch pri príchode Hosťa na ubytovanie. Spoločnosť poskytuje služby skorého ubytovania izby, tzv. Early check in, za ktoré si účtuje poplatky podľa VOP a podľa aktuálneho Cenníka Spoločnosti platného v čase oneskoreného uvoľnenia izby (ďalej len „Cenník“). Obvykle 10€/hodina.
6. Hosť je povinný v dohodnutý deň uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10:00 hod. dohodnutého dňa odchodu z ubytovania, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté so Spoločnosťou inak. Spoločnosť poskytuje služby oneskoreného uvoľnenia izby, tzv. Late check out, za ktoré si účtuje poplatky podľa VOP a podľa aktuálneho Cenníka Spoločnosti platného v čase oneskoreného uvoľnenia izby (ďalej len „Cenník“). Obvykle 10€/hodina. V prípade, ak Hosť neopustí svoju izbu do stanovenej hodiny, nemá predĺžené ubytovanie a daná izba je rezervovaná pre ďalších hostí, resp. ak Hosť neuposlúchne výzvu pracovníkov Spoločnosti odubytovať sa alebo nie je v izbe prítomný, vyhradzuje si Spoločnosť právo za účasti dvojčlennej komisie spísať osobné veci Hosťa a umiestniť ich na bezpečnom mieste tak, aby Apartmán mohol obsadiť následne Hosť, ktorý si ju riadne rezervoval.
7. Ak Hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu Spoločnosť ponúknuť aj iný Apartmán ako ten, v ktorom bol pôvodne ubytovaný.
8. Ďalšie podmienky pre prípady tzv. No show, Late check out, Early check in, príp. ubytovanie hosťa pred 7.00 hod. ráno sú uvedené vo VOP.
9. V čase od 22.00 hod. do 6.00 hod. sú ubytovaní Hostia povinní dodržiavať nočný pokoj.
10. V izbách ani v ostatných priestoroch Apartmánu nesmie Hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka Spoločnosti alebo príslušného manažéra Apartmánov premiestňovať zariadenie, robiť úpravy, vykonávať akékoľvek zásahy do elektrickej siete a inej inštalácie.
11. Fajčenie v izbách a vo všetkých ostatných vnútorných priestoroch Apartmánov a ich spoločných častí a zariadení je prísne zakázané s výnimkou priestorov pre to osobitne vyhradených a označených príslušným nápisom. V prípade porušenia zákazu fajčenia a s tým súvisiacej vzniknutej škody môže Spoločnosť uložiť Hosťovi sankciu vo výške minimálne 100,- € (slovom: sto eur), maximálne vo výške spôsobenej škody.
12. Hosť berie na vedomie, že v prípade potreby je oprávnený do jeho izby vstúpiť zamestnanec Spoločnosti (napr.: chyžná pre potreby vyčistenia jeho izby, údržbár v prípade porúch v izbe, manažér pre potreby kontroly izby, v prípade hrozby havárie, porušovania podmienok ubytovania, pri rušení ostatných hostí, pre potreby vybavenia reklamácie, a pod.).
13. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechať v izbe ani v ostatných priestoroch Apartmánu deti do desať rokov bez dozoru dospelej osoby.
14. Pred odchodom z Apartmánu je Hosť povinný uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá, vypnúť elektrické spotrebiče, uzavrieť okná a balkónové dvere a zavrieť vchodové dvere do izby.
15. Za klenoty, peniaze a iné cennosti zodpovedá Spoločnosť v prípade, ak ich Spoločnosť prevzala na základe potvrdenia do osobitnej úschovy do trezora v súlade s VOP.
16. Za škody spôsobené na majetku Spoločnosti zodpovedá Hosť podľa platných právnych predpisov a podľa príslušných ustanovení VOP.
17. Spoločnosť nezodpovedá za veci, ktoré Hosť pri svojom pobyte zabudol alebo stratil v izbe alebo spoločných priestoroch Apartmánu. Nájdené zabudnuté a stratené veci Hosťa sú evidované a uskladňované po dobu 6 mesiacov od ich nájdenia. Len v prípade požiadavky zo strany Hosťa zašle Spoločnosť zabudnutú vec Hosťovi, pričom v takomto prípade znáša Hosť náklady súvisiace so zaslaním veci.
18. Hosť je povinný oboznámiť sa s týmto Ubytovacím poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia. V prípade jeho porušenia alebo v prípade porušovania dobrých mravov a/alebo etických princípov má Spoločnosť právo upozorniť Hosťa prostredníctvom tzv.
„warning letter“ a v prípade nerešpektovania upozornenia zo strany Hosťa je Spoločnosť oprávnenyá odstúpiť od poskytovania služieb pred uplynutím dohodnutého času. V takomto prípade nemá Hosť nárok na vrátenie peňazí za služby. V prípade porušenia Ubytovacieho poriadku zo strany Hosťa si Spoločnosť vyhradzuje právo v budúcnosti neubytovať tohto Hosťa v Apartmáne.
19. Sťažnosti, reklamácie, požiadavky a návrhy na zlepšenie činnosti Apartmánov prijíma zodpovedný pracovník Spoločnosti. Reklamačný poriadok je k dispozícii na webovej stránke Apartmánu: www.vsrdcitatier.sk
20. V prípade predčasného ukončenia pobytu Hosťa si Spoločnosť vyhradzuje právo účtovať Hosťovi storno poplatky podľa platných storno podmienok uvedených vo VOP.
21. V Apartmáne je na viditeľnom a ubytovaným Hosťom prístupnom mieste vyvesený evakuačný plán a označenie smeru evakuácie z Apartmánu. Hostia sú povinní počas svojho pobytu v Apartmáne sa riadiť týmito inštrukciami.
22. Hosťom poskytnuté osobné údaje v rozsahu potrebnom pre naplnenie zákonných podmienok evidencie ubytovaných budú Apartmánom spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Ďalšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webstránke https://www.vsrdcitatier.sk/ochrana-osobnych-udajov, zodpovedná osoba môže byť kontaktovaná na adrese info@vsrdcitatier.sk.
23. Tento Ubytovací poriadok je umiestnený v Apartmáne a na webovej stránke www.vsrdcitatier.sk
24. Tento Ubytovací poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho zverejnenia. Prípadné odchylné ustanovenia VOP majú prednosť pred znením tohto Ubytovacieho poriadku.