Všeobecné obchodné podmienky

I. Definícia pojmov a úvodné ustanovenia
    1. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) je vytvoriť právny rámec a upraviť práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami pri poskytovaní Služieb (ako sú ďalej definované) spoločnosťou SERIO s.r.o. pre jej klientov. VOP sú vypracované podľa § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
    2. VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Zmluvy (ako je ďalej definovaná) , na základe ktorej Spoločnosť poskytuje Klientovi Služby a Klient uhrádza za poskytnuté Služby odmenu. Odchylné dohody ohľadne Zmluvy a ich prípadných dodatkov majú prednosť pred znením VOP. Obchodné podmienky Klienta môžu byť akceptované iba v prípade, keď sa na tom Zmluvné strany výslovne písomne dohodnú.
    3. Pojmy uvedené veľkými písmenami majú význam uvedený v týchto VOP príp. priamo v Zmluve a zahŕňajú tak jednotné ako aj množné číslo.
    4. Apartmán je súhrnné označenie pre ktorýkoľvek z apartmánov:
    • Apartmán Hory
    • Apartmán Háje
    • Apartmán Lúky
    • Apartmán Lesy,
(ďalej len „Apartmán“)
ktorých prevádzkovateľom je spoločnosť SERIO s.r.o., Nad Medzou B-16, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 46696822, IČ DPH: SK2023546272  (ďalej len „Spoločnosť“).
    5. Klientom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí so Spoločnosťou zmluvu o poskytnutí služieb.
    6. Zmluvnými stranami Zmluvy sú Spoločnosť a Klient.
    7. Early check out sa rozumie predčasný odchod Klienta a ukončenie pobytu v Apartmáne pred dohodnutým dňom odchodu z Apartmánu.
    8. Early check in sa rozumie skorší check-in Klienta na pobyt v Apartmáne pred 15:00 hod. v dohodnutý deň príchodu do Apartmánu.
    9. Late check out sa rozumie neskorších odchod Klienta a ukončenie pobytu v Apartmáne po 10:00 hod. v dohodnutý deň odchodu z Apartmánu.
    10. No show sa rozumie nenastúpenie Klienta na pobyt v Apartmáne bez zrušenia rezervácie Služieb Klientom.
    11. Predautorizáciou sa rozumie zadržanie finančných prostriedkov Klienta na jeho platobnej karte podľa Čl. III ods. 9 a 10 týchto VOP.
    12. Službou sa rozumejú akékoľvek služby poskytované Spoločnosťou, najmä však ubytovacie služby poskytované v Apartmáne.
    13. Zmluva medzi Spoločnosťou a Klientom o poskytovaní Služby alebo Služieb môže byť uzatvorená nasledovne:
    • uzatvorením písomnej Zmluvy o poskytnutí služieb medzi Spoločnosťou a Klientom, pričom Zmluva týmto spôsobom vzniká okamihom jej podpísania oboma zmluvnými stranami  alebo
    • potvrdením Rezervácie Spoločnosťou vykonaného písomne alebo e-mailom, pričom Zmluva týmto spôsobom vzniká okamihom odoslania tohto potvrdenia Spoločnosťou Klientovi a jej obsahom sú všetky skutočnosti a podmienky uvedené v Rezervácií
(ďalej len „Zmluva“)
    14. Vyššia moc (lat. vis maior) znamená udalosť, ktorá nastala nezávisle od vôle Spoločnosti, a ktorá mu bráni v plnení Služby alebo Služieb Klientovi, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by Spoločnosťou túto udalosť alebo jej následky odvrátil alebo prekonal, alebo že by v čase vzniku záväzku voči Klientovi túto udalosť predvídal.
    15. Ubytovací poriadok je dokument, ktorý upravuje podmienky ubytovania, je umiestnený na webovej stránke www.vsrdcitatier.sk a je pre Klienta Spoločnosti záväzný momentom uzatvorenia Zmluvy.
    16. Reklamačný poriadok je dokument, ktorý upravuje podmienky reklamácie Služieb poskytnutých Spoločnosťou, je umiestnený na webovej stránke www.vsrdcitatier.sk a je pre Klienta záväzný momentom uzatvorenia Zmluvy.
    17. Rezerváciou sa rozumie záväzná rezervácia Služieb Klientom vykonaná prostredníctvom webovej stránke Apartmánov www.vsrdcitatier.sk alebo v inom akomkoľvek inon rezervačnom systéme najmä booking.com, expedia.com a pod.
    18. Akciovými pobytmi sa rozumejú akciové pobyty last minute, first minute a pod., ktoré sú v ponuke Spoločnosti označené ako „akciové pobyty“.
    19. Informačné povinnosti Spoločnosti podľa § 10a ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sú splnené v reklamačnom poriadku Spoločnosti uverejnenom na stránke www.vsrdcitatier.sk.
    20. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2020 a pre Spoločnosť sa stavajú záväznými dňom ich zverejnenia na webovej stránke Spoločnosti www.vsrdcitatier.sk a pre Klienta okamihom uzatvorenia Zmluvy.
    21. Klient uzavretím Zmluvy potvrdzuje súhlas s týmito VOP a potvrdzuje, že sa oboznámil s ich obsahom.
    22. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmeny týchto VOP. Povinnosť písomného vyhotovenia VOP je splnená ich umiestnením na stránke www.vsrdcitatier.sk.

II. Služby
    1. Uzatvorením Zmluvy sa Spoločnosť zaväzuje poskytnúť Klientovi Služby v dohodnutom rozsahu, najmä v rozsahu uvedenom v Zmluve, pričom Klient má povinnosť zaplatiť Spoločnosti za Služby dohodnutú cenu, ako aj nahradiť prípadnú škodu spôsobenú v súvislosti s využitím týchto Služieb.
    2. Spoločnosť poskytuje ubytovacie služby za nasledovných podmienok:
    3. Spoločnosť je povinná a základe Zmluvy prenechať Klientovi do dočasného užívania rezervovaný typ Apartmánu od 15:00 hod. dohodnutého dňa príchodu Klienta na ubytovanie. Klient má nárok na Early check-in len v prípade, že sa na tom s Apartmánom pri uzatváraní Zmluvy výslovne dohodol;
    4. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10:00 hod. dohodnutého dňa odchodu z ubytovania v Apartmáne, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak;
    5. v prípade Late check out je Spoločnosť oprávnená účtovať Klientovi poplatok vo výške
    • 10,- EUR (desať eur) za každú započatú hodinu pri odchode z ubytovania v Apartmáne do 15:00 hod. dohodnutého dňa odchodu;
    • 100 % (sto percent) ceny izby uvedenej v Cenníku Apartmána pri odchode z ubytovania v Apartmáne do 18:00 hod. a neskôr dohodnutého dňa odchodu s tým, že Klient je povinný uhradiť tieto poplatky bez toho, aby Klientovi vznikli nároky na ďalšie Služby Apartmánu spojené s ubytovaním;
    6. v prípade Early check in je Spoločnosť oprávnená účtovať Klientovi poplatok vo výške
10,- EUR (desať eur) za každú započatú hodinu pri príchode do Apartmánu od 11:00 hod. dohodnutého dňa odchodu;
v prípade Early check in pred 10:00 hod. ráno je Klient povinný uhradiť Apartmánu cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc;
    7. ak sa Klient nezaregistroval v Apartmáne do 24:00 hod. dohodnutého dňa príchodu do Apartmánu, Apartmán je oprávnený rezervovanú izbu prenechať inému Klientovi, pokiaľ nebolo medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak a nezaregistrovanie v Apartmáne sa rozumie ako tzv. no show;
    8. Klient je povinný si odovzdanú izbu bezodkladne po jej odovzdaní do dočasného užívania prezrieť a akékoľvek jej prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť telefonicky alebo SMS správou na číslo 0905 386 203. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jej inventáru. V prípade, že Apartmán zistí poškodenie izby alebo jeho inventáru po ukončení ubytovania Klienta bez toho, aby Klient na tieto skutočnosti upozornil, je Klient povinný nahradiť Apartmánu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu;
    9. Klient sa zaväzuje dodržiavať Ubytovací poriadok.
    10. Spoločnosť nezodpovedá za nesplnenie Služby alebo Služieb objednaných Objednávateľom v dôsledku Vyššej moci.

III. Ceny Služieb a platobné podmienky
    1. Klient je povinný zaplatiť Spoločnosti za poskytnutú Službu dohodnutú cenu.
    2. Pokiaľ nebola medzi Zmluvnými stranami v Zmluve dohodnutá cena Služby, je Klient povinný zaplatiť za poskytnutú Službu cenu uvedenú v Cenníku Spoločnosti za jednotlivé Služby, ktorý je platný v čase poskytovania Služby.
    3. Ceny za Služby uvedené v Cenníku Spoločnosti sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, zahŕňajú aj miestne dane.
    4. K zmene ceny Služieb oproti Cenníku Spoločnosti môže Spoločnosť pristúpiť, ak Klient dodatočne zmení so súhlasom Spoločnosti dĺžku trvania ubytovania alebo iné podmienky.
    5. Spoločnosť je oprávnená pri uzatváraní Zmluvy požadovať od Klienta platbu vopred. Klient je povinný na požiadanie Spoločnosti vykonať platbu vopred.
    6. Ak sa Zmluvné strany nedohodnú vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie rezervovaných a využitých Služieb zo strany Klienta je daňový doklad vo forme faktúry, ktorá bude vystavená Spoločnosťou v deň odchodu Klienta z ubytovania v Apartmáne.
    7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Splatnosť faktúry môže byť 14 (štrnásť) dní od jej vystavenia, ak nebola uhradená kartou alebo v hotovosti; V prípade bankového prevodu sa faktúra považuje za uhradenú dňom, kedy Spoločnosť mohla disponovať uhradenou čiastkou, t. j. deň pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu Spoločnosti uvedeného vo faktúre.
    8. Platba kartou môže byť vykonaná pred aj po čerpaní Služby Klientom, a to na základe Klientom poskytnutých údajov potrebných pre realizáciu platby. Poskytnutím údajov pre platbu kartou Klient vyslovuje súhlas s jej použitím.
    9. Pri omeškaní s platbou Klienta za poskytnutú Službu je Spoločnosť oprávnená účtovať Klientovi zákonný úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

IV. Ďalšie ustanovenia
    1. Klient nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti robiť akékoľvek zmeny priestorov Apartmánu.
    2. Klient plne zodpovedá Spoločnosti za vzniknuté škody a poškodenie vnútorného zariadenia Apartmánu.
    3. Klient je povinný chrániť prenajaté priestory Apartmánu, Apartmán a majetok, ktorý sa v ňom nachádza, pred poškodením alebo zničením. V prípade hroziacej škody sa Klient zaväzuje zakročiť na jej odvrátenie, spôsobom primeraným okolnostiam ohrozenia.
    4. V prípade, ak Klient nechá priestory Apartmánu neobvykle znečistené alebo v nich ponechá dovezený odpad (krabice, vrecia, výzdobu a iné. ), je povinný Spoločnosti uhradiť poplatok minimálne vo výške 50,- EUR (päťdesiat eur) za vypratanie priestoru, prípadne vyšší poplatok podľa rozsahu znečistenia.

V.  Storno podmienky
    1. Ak Klient – spotrebiteľ uzatvoril so Spoločnosťou Zmluvu na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOSnD“), nie je Klient – spotrebiteľ oprávnený v súlade s § 7 ods. 6 písm. k) ZoOSnD od Zmluvy odstúpiť. Na žiadosť Klienta so súhlasom Spoločnosti sa môže Zmluva zrušiť.
    2. V prípade, ak dôjde na žiadosť Klienta so súhlasom Spoločnosti k zrušeniu Zmluvy, je Klient povinný Spoločnosti zaplatiť nasledovné storno poplatky, v závislosti od typu rezervovaného ubytovania a/alebo sezóny, v ktorej sa má Služba Klientovi poskytnúť:
    3. storno poplatky:
    • Klient zaplatí 100 % celkovej ceny Služby v prípade, ak dôjde na žiadosť Klienta so súhlasom Spoločnosti k zrušeniu Zmluvy
    4. Spoločnosť nie je povinná vrátiť Klientovi uhradenú platbu za Služby, ak sa uplatní postup Early check out a No show.
    5. V prípade, ak dôjde na žiadosť Klienta so súhlasom Spoločnosti k zrušeniu Zmluvy v mimoriadnych prípadoch, ktorými sa rozumejú najmä postihnutie živelnou pohromou alebo iné mimoriadne udalosti, ktorých závažnosť závisí od posúdenia Spoločnosť, je Spoločnosť oprávnená vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine takéhoto zrušenia Zmluvy.
    6. V prípade, ak dôjde na žiadosť Klienta so súhlasom Spoločnosti k zrušeniu Zmluvy, zašle Spoločnosť Klientovi písomne alebo e-mailom oznámenie o uplatnení nároku Spoločnosti na storno poplatok a o jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 (štrnástich) dní odo dňa zrušenia Zmluvy.
    7. Klient berie na vedomie, že Spoločnosť je oprávnená v prípade, ak dôjde na žiadosť Klienta so súhlasom Spoločnosti k zrušeniu Zmluvy, jednostranne započítať pohľadávku Klienta voči Spoločnosti na vrátenie Klientom uhradenej ceny Služieb pri uskutočnení online rezervácie pobytu voči pohľadávke Spoločnosti na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky Klienta a Spoločnosti v prospech Klienta uhradí Spoločnosť Klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet Klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny za rezerváciu Služieb pri online rezervácii Služieb, a to do 30 (tridsiatich) pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia zrušenia Zmluvy. Prípadné bankové poplatky spojené s vrátením ceny rezervovaných Služieb alebo ich časti Klientovi znáša Klient.
    8. Ak Klient zrealizuje online rezerváciu Služieb, akékoľvek zmeny v nej môže uskutočniť prostredníctvom rezervačného oddelenia Spoločnosti:
    • elektronicky na stránke www.vsrdcitatier.sk po zadaní e-mailovej adresy Klienta, ktorú zadával pri online rezervácii Služieb a po zadaní čísla rezervácie prideleného a zaslaného Klientovi formou potvrdenia rezervácie,
    • e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu Spoločnosti info@vsrdcitatier.sk .
    9. Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej online rezervácie je Klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo, ktoré mu bolo pridelené pri uskutočnení online rezervácie a zaslané na e-mailovú adresu ním zadanú pri uskutočňovaní online rezervácie.
    10. Pokiaľ Klient požaduje zmenu uskutočnenej online rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, Spoločnosť uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám Klienta, avšak Spoločnosť nie je povinná požiadavke Klienta na zmenu uskutočnenej online rezervácie vyhovieť a Klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany Spoločnosti z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej online rezervácie.

VI. Odstúpenie od Zmluvy zo strany Spoločnosti
    1. Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:
    • bolo toto právo písomne dohodnuté s Klientom z dôvodov uvedených v Zmluve,
    • Klient má voči Spoločnosti neuhradené už splatné záväzky,
    • v Zmluva bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a Klient svoj záväzok včas nesplnil, pričom Spoločnosť môže odstúpiť od Zmluvy najneskôr do momentu splnenia tohto záväzku Klientom,
    • sa vyskytli okolnosti, za ktoré Spoločnosť nezodpovedá (napr. Vyššia moc), ktoré robia splnenie Zmluvy nemožným,
    • Služby boli rezervované s uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov Klienta alebo iných podstatných skutočností,
    • má Spoločnosť opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie jeho Služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku Apartmánov, bezpečnosť v Apartmánocj alebo vážnosť Spoločnosť voči verejnosti, alebo
    • Klient poruší a/alebo porušuje ustanovenia týchto VOP a/alebo Ubytovacieho poriadku.
    2.  Odstúpenie od Zmluvy v zmysle tohto článku VOP nemá vplyv na povinnosť Klienta zaplatiť Spoločnosti ceny Služby v plnom rozsahu.

VII. Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach
    1. Spoločnosť zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, iba v rozsahu podľa § 433 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov Apartmána, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí.
    2. Za celkovú škodu na veciach vrátane klenotov, peňazí a iných cenností zodpovedá Spoločnosť len do výšky ustanovenej vo vykonávacom predpise k zákonu č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Bez obmedzenia sa uhrádza škoda na veciach vtedy, ak boli prevzaté Apartmánom do osobitnej úschovy. Právo na náhradu škody musí Klient uplatniť u Spoločnosti bez zbytočného odkladu po tom, ako škodu zistí, avšak toto právo zanikne, ak sa neuplatnilo najneskôr do 15. (pätnásteho) dňa po dni, keď sa poškodený Klient o škode dozvedel.
    3. Poskytnutím miesta na odstavenie vozidla na parkovisku nevzniká medzi Spoločnosťou a Klientom zmluva o úschove, resp. o uložení, preto Spoločnosť nezodpovedá za krádež alebo poškodenie motorových vozidiel a/alebo ich príslušenstva. Klient berie na vedomie, že parkovisko poskytnuté Spoločnosťou nie je Spoločnosťou strážené.

VIII. Záverečné ustanovenia
    1. Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
    2. Prípadné spory vzniknuté z týchto VOP a Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike.
    3. Riešenie reklamácii Klientov vo vzťahu k Službám poskytnutým Spoločnosťou upravuje Reklamačný poriadok. V prípade, ak Klient – spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Spoločnosť vybavila jeho reklamáciu, alebo sa domnieva, že Spoločnosť porušila jeho práva, má Klient právo obrátiť sa na Spoločnosť so žiadosťou o nápravu.
    4. Ak Apartmán na žiadosť Klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 (tridsiatich) dní odo dňa jej odoslania Klientom, má klient, ktorý je spotrebiteľom právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
    5. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so Spoločnosťou je:
    • Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava, alebo elektronicky na ars@soi.sk, alebo adr@soi.sk, alebo
    • iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 pričom Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.
    6. Klient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť on-line platformu pre alternatívne riešenie sporov, ktorá je dostupná na https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_sk.htm. Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.
    7. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto VOP boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
    8. Pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami a/alebo v týchto VOP uvedené inak, v prípade vzájomnej písomnej korešpondencie sa jej doručenie Zmluvným stranám bude uskutočňovať osobne, doporučenou listovou zásielkou s doručenkou alebo kuriérom, prípadne inou dohodnutou formou na adresu uvedenú v Zmluve alebo na inú oznámenú adresu. V prípade neúspešného doručenia, vrátane odmietnutia zásielky, sa deň vrátenia zásielky odosielateľovi bude považovať za deň riadneho doručenia.
    9. Klient sa zaväzuje pri užívaní Služby alebo Služieb Spoločnosti neporušovať práva duševného vlastníctva Spoločnosť a/alebo tretích osôb. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva tretích osôb Klientom. Klient je povinný nahradiť akúkoľvek škodu, ktorú spôsobí Spoločnosti alebo tretím osobám v súvislosti s porušením práv duševného vlastníctva podľa Čl. IX ods. 9 týchto VOP.
    10. Osobné údaje poskytnuté v procese rezervovania Služieb Klientom alebo v procese použitia Služieb alebo v súvislosti s použitím Služieb budú spracované v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, najmä Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“). Poskytnuté osobné údaje budú spracované v informačnom systéme s názvom Rezervačný web. Ďalšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov sú uvedené na webstránke https://www.vsrdcitatier.sk/ochrana-osobnych-udajov a zodpovedná osoba Spoločnosti môže byť kontaktovaná na adrese info@vsrdcitatier.sk.
    11. Osobné údaje budú poskytované alebo sprístupňované iba v súlade s Nariadením  GDPR prijímateľom, tretím stranám a sprostredkovateľom (ktorí pre Spoločnosť zabezpečujú správu, prevádzku alebo servis jednotlivých systémov pre poskytovanie Služieb).